Oferta > firmy >

audyt językowy

Audyt językowy jest narzędziem prowadzenia polityki językowej w firmach. Polega on na niezależnej weryfikacji znajomości języków obcych oraz działań szkoleniowych podejmowanych przez firmę i jej pracowników, dokonywanej według jednolitych kryteriów. Takiej weryfikacji mogą podlegać:

 • poziom znajomości języka obcego deklarowany przez pracownika firmy i/lub kandydata do pracy
 • postępy pracowników uczestniczących w szkoleniach językowych prowadzonych w firmie lub poza firmą
 • efektywność szkolenia językowego prowadzonego w firmie
 • zgodność programu i przebiegu szkolenia z polityką szkoleniową firmy
 • zgodność polityki szkoleniowej firmy z faktycznymi potrzebami firmy.
Etapy audytu językowego:

 • spotkania z przedstawicielem firmy zlecającej (dział personalny, szkoleniowy, HR), mające na celu:
  1. ustalenie sposobu prowadzenia audytu w firmie
  2. ustalenie potrzeb firmy lub sposobu zbadania tych potrzeb
  3. zapoznanie się z dotychczasową lub obowiązującą polityką szkoleniową i językową firmy
 • ankietowe badanie potrzeb językowych w firmie (szefowie działów, kluczowe stanowiska, szeregowi pracownicy)
 • przeprowadzenie sprawdzianów audytorskich zgodnie z ustalonymi potrzebami i procedurą uzgodnioną z firmą zlecającą
 • sporządzenie raportu audytorskiego, zawierającego:
  1. opis i analizę sytuacji wyjściowej
  2. opis potrzeb firmy zlecającej
  3. opis umiejętności językowych pracowników na podstawie sprawdzianów
  4. zalecenia wynikające z badania
  5. propozycję polityki szkoleniowo-językowej dla firmy zlecającej
  6. propozycję celów szkoleniowych i ścieżek szkoleniowych obowiązujących w firmie (z podziałem na poszczególne grupy pracowników)
  7. opis działań potrzebnych do osiągnięcia wyżej wymienionych celów
  8. pożądany wynik kolejnego badania audytorskiego